شماره میل قلاب: 1.50mm 

بدن: 
دور1: با نخ رنگ نارنجی، 5تا پايه كوتاه در مجيك رينگ 
دور2: 2تا پايه كوتاه در هر زنجيره. ( 10پايه كوتاه ) 
دور3: { 1 پايه كوتاه - 2تا پايه كوتاه در يك زنجيره } 5بار تكرار. ( 15پايه كوتاه ) 
دور4: { 1 پايه كوتاه - 2تا پايه كوتاه در يك زنجيره } 7بار تكرار - 1 پایه کوتاه. ( 22پايه كوتاه ) 
دور5: { 2تا پايه كوتاه در يك زنجيره - 2تا پايه كوتاه } 7بار تکرار - 2تا پايه كوتاه در يك زنجيره. ( 30پايه كوتاه ) 
دور6: 1پايه كوتاه در هر زنجيره. ( 30پايه كوتاه ) 
دور7: 1پايه كوتاه در هر زنجيره. ( 30پايه كوتاه ) 
دور8: { 2تا پايه كوتاه در يك زنجيره } 3بار تکرار - 12تا پايه كوتاه - { 2تا پايه كوتاه در يك زنجيره } 3بار تکرار - 12تا پايه كوتاه. ( 36پايه كوتاه ) 
دور9: 1پايه كوتاه در هر زنجيره. ( 36پايه كوتاه ) 
دور10: 1پايه كوتاه در هر زنجيره. ( 36پايه كوتاه ) 
دور11: { کاهش } 3بار تکرار - 12تا پايه كوتاه - { کاهش } 3بار تکرار - 12تا پايه كوتاه. ( 30پايه كوتاه ) 
دور12: { 1 كاهش - 2تا پايه كوتاه } 7بار تكرار - 1 کاهش. ( 22پايه كوتاه ) 
دور13: { 1 پايه كوتاه - 1 كاهش } 7بار تكرار - 1 پایه کوتاه. ( 15پايه كوتاه ) 
داخل بدن را با الیاف پر کنید. 
دور14: { 1 پايه كوتاه - 1 كاهش } 5بار تكرار. ( 10پايه كوتاه ) 
دور15: { كاهش } 3بار تكرار. 
 
پا: ( 6عدد ببافید ) 
دور1: با نخ رنگ نارنجی، 7تا پايه كوتاه در مجيك رينگ 
دور2تا7: 1 پايه كوتاه در هر زنجيره. ( 7پايه كوتاه ) 
اگر بتوانید داخل پاها را هم با الیاف پر کنید، بهتر است

چشم: ( 2عدد ببافید ) 
دور1: با نخ رنگ سفید، 6تا پايه كوتاه در مجيك رينگ 
دور2: 2تا پايه كوتاه در هر زنجيره. ( 12پايه كوتاه ) 
دور3: { 1 پايه كوتاه - 2تا پايه كوتاه در يك زنجيره } 6بار تكرار. ( 18پايه كوتاه ) 
دور4و5و6: 1 پايه كوتاه در هر زنجيره. ( 18پایه کوتاه ) 
دور7: { 1 پايه كوتاه - 1 كاهش } 6بار تكرار. ( 12پایه کوتاه ) 
داخل چشم ها را با الیاف پر کنید . 
دور8: دور15: { كاهش } 6بار تكرار. 

 
چنگال: ( 2عدد ببافید ) 
دور1: با نخ رنگ نارنجی، 7تا پايه كوتاه در مجيك رينگ 
دور2تا7: 1 پايه كوتاه در هر زنجيره. ( 7پايه كوتاه ) 
دور8: 2تا پايه كوتاه در هر زنجيره. ( 14پايه كوتاه ) 
دور9: { 2تا پايه كوتاه در يك زنجيره - 1 پايه كوتاه } 7بار تکرار. ( 22پایه کوتاه ) 
راه10: کار را برگردونید. 1 زنجیره بافته و 10تا پایه کوتاه ببافید. 
راه11: کار را برگردونید. 1 زنجیره بافته و 2تا پایه کوتاه - 1 کاهش - 2تا پایه کوتاه - 1 کاهش - 2تا پایه کوتاه ببافید. 
راه12: کار را برگردونید. 1 زنجیره بافته و 2تا پایه کوتاه - 2تا کاهش - 2تا پایه کوتاه ببافید. 
راه13: کار را برگردونید و 3تا کاهش. 
راه های 10تا13 را برای طرف دیگر هم تکرار کنید. 
داخل چنگال ها را با الیاف پر کنید و لبه ها را بهم بدوزید و آنها را به بدن وصل کنید 
چنگال ها را هم به بدن بدوزید.
 
منبع: برگرفته شده از مامی سایت.

برچسب‌ها: آموزش, خرچنگ
نوشته شده توسط مانی آزاد در پنجشنبه نهم آذر 1391 |